więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 września 2004 r.

ZPOW-5721-9/04

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na dzień 12 września 2004 r.


Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 158, poz. 1651) informuje:


1. Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 12 września 2004 r.:

- w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 obejmującym obszary powiatów: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miast na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg;

- w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 26 obejmującym obszary powiatów: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała;

- w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30 obejmującym obszary powiatu bieruńsko-lędziński oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy;

- w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 31 obejmującym obszary powiatów: będziński, zawierciański oraz miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.

2. W każdym z okręgów wyborczych będzie wybierany jeden senator. Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do wymienionego wyżej postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219).

4. Prawo wybierania senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym mają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat.

5. W urzędach gmin położonych na obszarze okręgów wyborczych nr 22, 26, 30 i 31 zostaną sporządzone spisy wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

1) Do spisu wyborców zostaną wpisani z urzędu wyborcy:

- zameldowani w gminie na pobyt stały,
- dopisani do rejestru wyborców na własny wniosek w trybie art. 12 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej, jeżeli stale zamieszkują na obszarze gminy, bez zameldowania na pobyt stały.

2) Do spisu wyborców zostaną też wpisani wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie z danego okręgu wyborczego, jeżeli najpóźniej 2 września 2004 r. złożą w urzędzie gminy, właściwym dla ich miejsca pobytu, wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców; dotyczy to także osób nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy (art. 19 Ordynacji wyborczej).

3) Osoby przebywające w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostaną utworzone obwody głosowania, będą umieszczone w spisie wyborców na podstawie wykazów osób sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

4) Żołnierze pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie z danego okręgu wyborczego, będą dopisani do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, jeżeli złożą w urzędzie gminy wniosek w tej sprawie między 22 a 30 sierpnia 2004 r.

6. Prawo wybierania nie przysługuje osobom, które są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym (bez względu na przyczynę ubezwłasnowolnienia) lub pozbawione praw publicznych albo praw wyborczych (art. 7 Ordynacji wyborczej).

7. Kandydatów na senatora w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym zgłasza się do dnia 3 sierpnia 2004 r. do godz. 24.00 do właściwej okręgowej komisji wyborczej:

- w okręgu wyborczym nr 22 — Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15;
- w okręgu wyborczym nr 26 — Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40;
- w okręgu wyborczym nr 31 — Okręgowa Komisja Wyborcza w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20;
- w okręgu wyborczym nr 30 — Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach, ul. Jagiellońska 25;

1) Kandydatów na senatora mogą zgłaszać wyłącznie komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze oraz komitety wyborcze wyborców, które do dnia 26 lipca 2004 r. zawiadomią Państwową Komisję Wyborczą odpowiednio o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 96-98 Ordynacji wyborczej) i uzyskają potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia (art. 102 Ordynacji wyborczej). Zawiadomienie może dotyczyć uczestnictwa w wyborach we wszystkich czterech okręgach wyborczych lub w niektórych spośród nich.
Partia polityczna może w niektórych okręgach zgłaszać kandydatów samodzielnie, w innych zaś tworzyć koalicje zawiązane w celu wspólnego zgłaszania kandydatów.

2) Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni statutowy organ partii upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 96 ust. 1 Ordynacji wyborczej).

3) Czynności wyborcze w imieniu koalicji partii politycznych wykonuje koalicyjny komitet wyborczy, utworzony w tym celu przez organy partii tworzących koalicję, upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz (art. 97 ust. 3 Ordynacji wyborczej).

4) Komitet wyborczy wyborców może utworzyć nie mniej niż z 15 osób mających prawo wybierania. Do zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu takiego komitetu konieczne jest dołączenie wykazu podpisów co najmniej 1000 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego (art. 98 ust. 4 i 6 pkt 3 Ordynacji wyborczej).

5) Kandydatem na senatora może być obywatel polski, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat (art. 99 ust. 2 Konstytucji RP). Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na terenie okręgu wyborczego, w którym kandyduje na senatora. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko w ramach zgłoszenia przez jeden komitet wyborczy (art. 195 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

6) Zgłoszenie kandydata na senatora musi być poparte podpisami co najmniej 3000 wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego (art. 196 ust. 1 i 5 Ordynacji wyborczej). Warunki oraz informacje, jakie muszą być zawarte w wykazie podpisów wyborców popierających kandydata na senatora określa art. 196 ust. 3 i 4 Ordynacji wyborczej.

7) Każdy komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wyborczym tylko jednego kandydata na senatora. Zgłoszenia kandydata na senatora dokonuje, w formie pisemnej, pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba. W zgłoszeniu podaje się nazwę i adres komitetu wyborczego oraz nazwisko i imię (imiona) zgłaszanego kandydata, jego zawód i miejsce zamieszkania, a także informację o nazwie lub skrócie nazwy partii politycznej, której jest członkiem. W zgłoszeniu można wskazać skrót nazwy komitetu wyborczego, którym należy oznaczyć kandydata na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie, tzw. „oświadczenie lustracyjne” kandydata oraz oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających kandydata wraz z wykazem podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata. Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, należy dołączyć także stosowne upoważnienie. Po dokonaniu zgłoszenia pełnomocnik lub osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma od okręgowej komisji wyborczej „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora”, a po zarejestrowaniu kandydata „Protokół rejestracji kandydata na senatora”.

8. W wyborach uzupełniających obowiązują zasady prowadzenia kampanii wyborczej, określone przepisami rozdziałów 11 i 33 Ordynacji wyborczej oraz gospodarki finansowej komitetów wyborczych, określone w rozdziałach 13 i 34 Ordynacji wyborczej.
Wysokość wydatków komitetu wyborczego na kampanię wyborczą ograniczona jest w każdym z okręgów wyborczych limitem okręgowym (art. 114 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej). Komitet wyborczy zgłaszający kandydata, który uzyskał mandat ma prawo do dotacji z budżetu państwa (art. 218 w zw. z art. 128 Ordynacji wyborczej); dotacja podmiotowa przysługuje do wysokości wydatków uwidocznionej w sprawozdaniu wyborczym (art. 128 ust. 4 i 5 Ordynacji wyborczej). W związku z powyższym komitety wyborcze zgłaszające kandydatów w kilku okręgach wyborczych zobowiązane są do gromadzenia środków na odrębnych rachunkach bankowych, prowadzenia odrębnej rachunkowości oraz złożenia odrębnych sprawozdań o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych związanych z wyborami w poszczególnych okręgach.
Na podstawie art. 217 ust. 1 Ordynacji wyborczej łączny czas rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych przyznawany wszystkim komitetom wyborczym, które zarejestrowały kandydata na senatora w okręgu wyborczym wynosi w programach regionalnych: 2 godziny w Telewizji Polskiej S.A. i 4 godziny w Polskim Radiu S.A.

9. W wyborach uzupełniających obowiązują wzory dokumentów stosowane w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za wyjątkiem wzorów zaświadczeń dla mężów zaufania. Wzory zaświadczeń dla mężów zaufania określone są w załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 15, poz. 219).

10. Pełnomocnicy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach są obowiązani do przedłożenia Państwowej Komisji Wyborczej, w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, sprawozdań wyborczych wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta o dochodach i wydatkach komitetu wyborczego, według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881).


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 13:31

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij