Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej znajduje się w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Placówka w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej użytkuje pomieszczenia biurowe na parterze i I piętrze, do których prowadzą wejścia od ulicy Asnyka oraz Mieszka I. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Do obiektu można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego nie ma biura podawczego. Dokumenty kierowane do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego osobiście przez interesantów składane są bezpośrednio w sekretariacie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, które mieści się na I piętrze w pokoju nr 119. Dostania się do obiektu na wózku inwalidzkim możliwe jest od strony ul. Mieszka I tzw. łącznikiem, pomiędzy budyniem Urzędu Wojewódzkiego a budynkiem Starostwa Powiatowego. Na I piętro budynku osoby na wózkach inwalidzkich mogą dostać się windą, która jest usytuowana obok portierni. Dźwig nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast cyfry na przyciskach są wypukłe, jest podawana informacja głosowa o ruchu windy. W obiekcie znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami, które usytuowane są w budynku Starostwa Powiatowego. Na parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które mieszczą się przy ul. Mieszka I. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, natomiast jest możliwość skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego za pomocą komunikatora internetowego. W tym celu należy, po przybyciu do Urzędu w Bielsku–Białej udać się do kancelarii, która mieści się na parterze budynku pokój nr 14, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Urzędu. Pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 15:30 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00. Usługa jest bezpłatna.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij