Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE – PRZESŁANKI POZYTYWNE

 1. urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego):

 • pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych ;
 • inna osoba mająca co najmniej 5 - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa.

2. urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE – PRZESŁANKI NEGATYWNE

 1. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);

 2. urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);

 3. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika, przy czym zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu (art. 191b § 2 Kodeksu wyborczego);

 4. urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego);

 5. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).

WYMAGANIA DODATKOWE

Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów/referendów ogólnopolskich, wyborów/referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Składanie zgłoszeń:

Zgłoszenia wg wzoru należy przesłać na adres :

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie  „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”

można również na:

 • skrzynkę ePuap /m4q475ycio/skrytka
 • adres e-mail: bbi-sekretariat@kbw.gov.pl

lub osobiście w Delegaturze

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki pierwszego etapu (szkolnego) III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej
 • III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Komunikat ws. laureatów wojewódzkiego etapu II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – Wybory Samorządowe
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:20-02-2018 15:08
  Wprowadził:Bogdan Kubik
 • Data modyfikacji:06-09-2019 12:37
  Wprowadził:Bogdan Kubik